Cilj osnivanja Fondacije je ostvarivanje opštekorisnog cilja
preduzimanjem aktivnosti usmerenih na promovisanje i popularizaciju
visokog obrazovanja, nauke, sporta i humanosti među mladima.

img

Cilj osnivanja Fondacije je ostvarivanje opštekorisnog cilja preduzimanjem aktivnosti usmerenih na promovisanje i popularizaciju visokog obrazovanja, nauke, sporta i humanosti među mladima, a naročito sledećih aktivnosti:


  • Dodela nagrada za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine na univerzitetima u Republici Srbiji (nagrada bi bila dodeljivana za period od jedne školske godine);
  • Finansijska pomoć za studente doktorskih studija iz zaštite životne sredine koji studiraju na univerzitetima u Republici Srbiji;
  • Finansijska pomoć za izgradnju spomen kapele za studente koji su tragično izgubili život.
  • Stipendiranje studenata Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Matični broj fondacije 28826168, PIB 107866816

Broj dinarskog računa: 340-1100828971, Broj deviznog računa: 340-1000494790

Konkurs i Nagrade

Fotografije sa dodele nagrada 2020.

Fotografije sa dodele nagrada 2019.

Fotografije sa dodele nagrada 2018.

Fotografije sa dodele nagrada 2017.

V Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „docent dr Milena Dalmacija“, 31.03-01.04.2017. godine

Fotografije sa dodele nagrada 2016.

Fotografije sa memorijalnog skupa 2016.

Fotografije sa dodele nagrada 2015.

VI Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „docent dr Milena Dalmacija“, 29.03.- 30.03.2018. godine

VII Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „docent dr Milena Dalmacija“, 01.04.- 02.04.2019. godine

Upravni odbor Fondacije “Docent dr Milena Dalmacija” je na redovnoj sednici održanoj 18.10.2018. godine doneo

ODLUKU

O usvajanju zapisnika Komisije za dodelu nagrada i stipendije “Docent dr Milena Dalmacija”

- Prvu nagradu “Docent dr Milena Dalmacija” za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine dobija dr Nataša Varga za doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj unapređenih tretmana elektrokinetičke remedijacije na mobilnost i uklanjanje metala u sedimentu“ urađene na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu.

- Drugu nagradu “Docent dr Milena Dalmacija” za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine dobija dr Sanja Milošević Govedarović za doktorsku disertaciju pod nazivom „Primena VO2(B) kao katalizatora u reakciji dehidriranja MgH2 i kao interkalatnog materijala u litijumskim baterijama“ urađene na Fakultetu za fizičku hemiju, Univerziteta u Beogradu.

- Treću nagradu “Docent dr Milena Dalmacija” za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine dobija dr Aleksandra Cvetanović za doktorsku disertaciju pod nazivom „Optimizacija savremenih ekstrakcionih postupaka za izolovanje apigenina iz cveta kamilice (Chamomilla recutita L.) i karakterizacija biološke aktivnosti dobijenih ekstrakata“ urađene na Tehnološkom Fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu.

- Stipendiju za najboljeg studenta na Katedri za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine, Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, koji je ostvario najviši uspeh u dosadašnjem studiranju dobija Nina Đukanović.

Stare odluke

Upravni odbor Fondacije “Docent dr Milena Dalmacija” je na redovnoj sednici održanoj 08.10.2013. godine doneo

ODLUKU

O usvajanju zapisnika Komisije za dodelu nagrada i stipendije “Docent dr Milena Dalmacija” da

- Prvu nagradu “Docent dr Milena Dalmacija” za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine dobija dr Biljana Dojčinović za doktorsku disertaciju pod nazivom „Primena reaktora dielektričnog barijernog pražnjenja za dekolorizaciju reaktivnih tekstilnih boja“ urađene na Hemijskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

- Drugu nagradu “Docent dr Milena Dalmacija” za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine dobija dr Marijana Kragulj za doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj ugljeničnih nanomaterijala na ponašanje odabranih hidrofobnih organskih jedinjenja u akvatičnim sistemima“ urađene na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životnu sredinu, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

- Treću nagradu “Docent dr Milena Dalmacija” za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine dobija dr Bojana Ikonić za doktorsku disertaciju pod nazivom „Modelovanje i optimizacija procesa mikrofiltracije suspenzije pšeničnog skroba“ urađene na Tehnološkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu.

- Stipendiju za najboljeg studenta na Katedri za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine, Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno- matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, koji je ostvario najviši uspeh u dosadašnjem studiranju dobija Jovana Mijatov-Jančić. Upravni odbor je uvidom u prispelu dokumentaciju ustanovio da je mala razlika u uspehu u dosadašnjem studiranju između dobitnika stipendije Jovane Mijatov-Jančić i kandidata Ane Tasić. Stoga Upravni odbor donosi sledeću ODLUKU

Da se kandidatu Ani Tasić dodeli jednokratna stipendija u visini od 30 000 din.

Fotografije sa dodele nagrada.

In Memoriam

Docent dr Milena Dalmacija

Docent dr Milena Dalmacija rođena je 26.10.1984. godine u Novom Sadu. Odrasla je kao ćerka jedinica uz nesebičnu ljubav i podršku roditelja Jelene i Bože. Volela je Novi Sad, Dunav, more, putovanja, Miroslava Antića, Egziperijevog "Malog Princa", Paula Koelja... Svirala je klavir, a muzičko obrazovanje stekla je u muzičkoj školi "Isidor Bajić" u Novom Sadu. Učenje stranih jezika započela je sa pet godina, a tokom školovanja naučila engleski, francuski i nemački jezik.

Osnovnu školu "Miroslav Antić" završila je 1999. godine kao đak generacije. Nosilac je diplome za izuzetan uspeh iz biologije i diplome "Vuk Karadžić" za izuzetan uspeh u učenju i vladanju. U osnovnoj školi pohadala je Arhimedesovu matematičku školu. 18.12.1998. godine dobila je povelju "Novosadski anđeli", 24.05.1998. osvojila je zlatnu medalju iz hemije na takmičenju u organizaciji Ministarstva prosvete Republike Srbije, Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije i Republičkog centra za talente iz prirodnih nauka. 12.06.1999. godine osvojila je prvo mesto na Reginalnoj smotri naučno-istraživačkog stvaralaštva.
Po završetku osnovne škole upisala je gimnaziju "Laza Kostić" u Novom Sadu. Tokom gimnazijaskog obrazovanja Milena je nastavila da niže uspehe.
04.09.1999. godine osvojila je zlatnu medalju iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine na republičkom takmičenju u organizaciji Ministarstva prosvete Republike Srbije, Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Srpske akademije nauka i Republičkog centra za talente iz prirodnih i tehničkih nauka.
22.04.2000. godine osvojila je prvo mesto iz oblasti hemije od Regionalnog centra za talente i Univerziteta u Novom Sadu.
04.06.2000. godine osvojila je zlatnu medalju u oblasti hemije na republičkom takmičenju u organizaciji Ministarstva prosvete, Ministarstva za više i visoko obrazovanje, Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Srpske akademije nauka i Republičkog centar za talente iz prirodnih i tehničkih nauka.
12.05.2001. godine osvojila je prvo mesto iz oblasti ekologije od Regionalnog centra za talente.
06.06.20011. godine osvojila je prvo mesto iz oblasti ekologije na takmičenju koje je organizovalo Ministarstvo prosvete i sporta, Ministarstvo za nauku i tehnologiju, Srpska akademija nauka i umetnosti, i Republički centar za talente.
02.06.2002. godine osvojila je prvo mesto iz oblasti ekologije na takmičenju u organizaciji Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije i Republičkog centra za talente.
11.05.2003. godine osvojila je prvo mesto iz oblasti ekologije na takmičenju Ministarstva prosvete i sporta i Republičkog centra za talente
2003. godine završila je Gimnaziju kao dak generacije i dobila diplomu "Vuk Karadžić" za izuzetan uspeh u učenju i vladanju, specijalnu diplomu za hemiju, pohvalnicu za izvanredan uspeh o završenom srednjem obrazovanju od Kraljevskog doma Karađorđevića i drugo mesto za maturski rad od Univerziteta u Beogradu – Fakultet za Fizicku hemiju.

Prirodno-matematički fakultet na Departmanu za hemiju, smer Diplomirani hemičar – inženjer za kontrolu kvaliteta i menadžment životne sredine Milena je upisala 2003. godine, a 14. juna 2007. godine sa prosečnom ocenom 9,61 završila je osnovne studije i odbranila diplomski rad sa ocenom deset. Tokom studiranja 2006. godine boravila je u Gracu na razmeni studenata, 14.01.2005. dobila je nagradu za postignut uspeh u školskoj 2003/2004. godini od Univerziteta u Novom Sadu. Specijalno priznanje za izuzetan uspeh u toku studiranja na Prirodno-matematickom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 06.12.2001. godine dodelilo joj je Srpsko hemijsko društvo. 28.03.2008. godine dobila je nagradu za postignut uspeh u toku studiranja od Univerziteta u Novom Sadu.

2007. godine upisuje Doktorske studije na Departmanu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Sve ispite položila je ocenom deset.
U junu 2010. godine kao doktorant dobija drugu nagradu za rad koji je objavila na International Conference on Green Remediation, Amherst, USA.
28.06.2010. godine odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom "Procena potencijala remedijacije sedimenta primenom imobilizacionih agenasa".
Od 2007. godine je uključena u nastavu na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF, Novi Sad kao istraživač-pripravnik, 2010. godine kao istraživač-saradnik iz naučnih oblasti hemije, na predmetima Kvalitet vode za piće, Monitoring životne sredine, Zaštita voda, Prečišcavanje industrijskih otpadnih voda, Ekoinženjeringa i Zagađivanje voda. Osmislila je vežbe iz predmeta Kvalitet vode za pice i Precišćavanje industrijskih otpadnih voda saglasno trendovima u oblasti zaštite životne sredine i analitike. U svojstvu docenta od 01. marta 2010. godine angažovana je u izvođenju nastave na Katedri za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine na predmetima Izvori i kontrola zagađivanja životne sredine, Zagađenje voda, Zaštita voda i Kvalitet vode za piće. Nastavu je izvodila kvalitetno o čemu je svedočila ocena studenata od 9.54, uvodeći u nastavni proces značajna iskustva stečena kroz naučni i stručni rad. Bila je mentor jednog diplomskog rada i 10 puta član komisije za odbranu diplomskih i master radova.
U toku petogodišnjeg perioda bavljenja naučnim radom autor je ili koautor 7 radova M21, 2 rada M22, 8 radova M23, 8 radova M33, 12 radova M34, 8 radova M45, 1 rada M52, 1 rada M53, dva pozivna predavanja M61, 30 radova M63, 2 rada M64, 1 rad M71, 2 rada M84, što čini ukupni indeks kompetentnosti 150.
Bila je angažovana na 3 nacionalna i 4 međunarodna projekta, dok je stručni rad realizovala kroz 19 projekata rađenih za potrebe privrede od kojih je neke sprovela potpuno samostalno od eksperimenta do izveštaja, kao npr.
2010. godine "Pilot projekat remedijacije sedimenta iz Nadele - izbor i optimizacija tehnika i tretmana sedimenta" i
2011. godine "Pilot projekat deponovanja toksičnog sedimenta iz Krivaje"

Na samom početku svoje Univerzitetske karijere Milena je preuzela na sebe značajan deo organizacije Water Workshop-a, a u narednim godinama istakla se kao izuzetan predavač predstavljanjem dostignuća Katedre za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine. Takođe kao autor značajnog broja poglavlja u knjigama objavljenim u okviru Water Workshop-a i svojim člancima u časopisu "Kvalitet voda" ostavila je značajan profesionalni i stručni trag i zadatak drugima.

Na Prirodnom - matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu Milena je bila omiljeni asisistent, profesor i saradnik. Svojim strpljenjem i upornošću budila je u studentima i svojim saradnicima želju za svakodnevnim radom. Svojom energijom na početku radnog dana brisala je terete koji su nosili prethodni dani, a svojom zdravom logikom iz dana u dan hrabrila je i širila samopouzdanje među svojim kolegama.

Milenino dalje stvaralaštvo i rad prekinula je tragedija koja se dogodila 01.04.2012. godine. Ta noć i svi naredni dani protkani su nevericom, ali i neverovatnim saznanjem, punim pijeteta, ko je u stvari bila doc. dr Milena Dalmacija.

Svaki dan i za novo sutra nam nedostaje...

Kontakt